مواد جمع‌آوری‌شده از سیارک بنو که پس از ماموریتی هفت‌ساله به نام اسیریس رکس به زمین آورده شدند، شاید حاوی سرنخ‌هایی از منشاء حیات زمینی باشند.


منبع