به‌روزرسانی Starfield با تمرکز روی تنظیم میدان دید و رفع ایرادها

جدیدترین به‌روزرسانی Starfield درکنار بهبود عملکرد و افزایش ثبات امکان تنظیم میدان دید را برای بازیکن‌ها فراهم می‌آورد.

منبع