بیشتر مردم دوران پیری را با ناتوانی و کاهش فعالیت بدنی همراه می‌دانند؛ اما یافته‌ی اخیر محققان این کلیشه‌ی قدیمی را رد می‌کند.


منبع