مطالعه جدیدی نشان می‌دهد حیوانات ماده بی‌تجربه از سایر ماده‌ها یاد می‌گیرند نرهای متمایز را به‌عنوان جفت انتخاب کنند.


منبع