عذرخواهی سازندگان بازی ارباب حلقه ها: گالوم از گیمرها به کمک هوش مصنوعی

نامه عذرخواهی سازندگان The Lord of the Rings: Gollum بدون اطلاع خودشان و توسط ناشر بازی نوشته شده بود؛ آن هم توسط ChatGPT!

منبع