تعداد حملات هکری به صرافی‌های رمزارز نسبت‌ به نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۲ بیش‌ از دو برابر افزایش یافته و در مقایسه‌ با سال ۲۰۲۰ نیز ۱۸۰۰ درصد بیشتر شده است.


منبع