دولت ژاپن دیدگاه مثبتی به هواپیماهای برقی دارد و می‌خواهد مبلغ قابل‌توجهی در توسعه‌ی تجهیزات این هواپیماها سرمایه‌گذاری کند.


منبع