فرضیه سایلوریان: آیا تمدنی گمشده پیش از انسان وجود داشته است؟

اگر میلیون‌ها سال پیش از ظهور انسان، تمدنی پیشرفته روی سیاره زمین زندگی کرده باشد، چگونه می‌توان به وجود آن پی برد؟

منبع