لنوو وعده داده تا سال ۲۰۲۵ کاربران می‌توانند ۸۰ درصد دستگاه‌های شرکت را خودشان تعمیر کنند و بدین‌ترتیب مسیر شرکت‌هایی مثل Framework را پیش گرفته است.


منبع