آپدیت بازی Dave the Diver با باس قدرتمند و موجودات خطرناک

به‌روزرسانی بعدی بازی Dave the Diver تعداد زیادی موجود تازه برای مبارزه و حتی یک مشتری مهم برای رستوران را به‌همراه می‌آورد.

منبع