مأموریت فضایی جدید ژاپن شامل تلسکوپی برای مطالعه پرانرژی‌ترین اجرام کیهان و کاوشگری قمری برای تبدیل این کشور به پنجمین فاتح ماه است.


منبع