کانال پاناما مسیری ضروری در تجارت جهانی است، اما خشکسالی اخیر باعث شده که تعداد زیادی کشتی در صف عبور از کانال بمانند. آیا به مسیر جایگزین نیاز است؟


منبع