آیین‌نامه حمایت از نخبگان قصد دارد زمینه ورود آن‌ها به دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها را فراهم کند. دولت در این طرح چه حمایت‌هایی را در نظر گرفته است؟


منبع