دولت می‌گوید به دنبال افزایش سهم اقتصاد دیجیتال است اما اقداماتش اینطور نشان نمی‌دهد، مگر اینکه معنای دیگری از اقتصاد دیجیتال در نظر داشته باشد.


منبع