ما
مشاور اقتصادی
وکیل اقتصادی
بازاریاب
بازار ساز
بازارگشاء
شما
هستیم
۰۹۱۱۳۸۳۴۸۷۶
۰۹۱۹۸۳۵۴۳۱۵

فروش زمین
حسن بکنده
ساحل چمخاله
قطعات کوچک و متوسط و بزرگ
قیمت هر متر مربع از ۲.۸ میلیون تومان بر اول دریا
و
سمت تالاب ۱.۱ میلیون تومان
مهندس پورجعفری
۰۹۱۱۳۸۳۴۸۷۶
۰۹۱۹۸۳۵۴۳۱۵
۰۹۳۶۱۱۸۴۸۷۶
املاک
مهندس
پورجعفری

فروش
مشارکت
تهاتر
زمین ۵۰۰۰ متر مربع
سند پلمب
دارای کاربری
صنعتی تجاری گردشگری کشاورزی بوم گردی توریسم مرغداری دامداری مزرعه ارزدیجیتال

در زیباترین بندر آزاد و ساحلی کشور
بندرانزلی
🇮🇷🏳🇧🇪

۰۹۱۹۸۳۵۴۳۱۵
۰۹۱۱۳۸۳۴۸۷۶
ما
مشاور اقتصادی
وکیل اقتصادی
بازاریاب
بازار ساز
بازارگشاء
شما
هستیم
۰۹۱۱۳۸۳۴۸۷۶
۰۹۱۹۸۳۵۴۳۱۵

فروش زمین
حسن بکنده
ساحل چمخاله
قطعات کوچک و متوسط و بزرگ
قیمت هر متر مربع از ۲.۸ میلیون تومان بر اول دریا
و
سمت تالاب ۱.۱ میلیون تومان
مهندس پورجعفری
۰۹۱۱۳۸۳۴۸۷۶
۰۹۱۹۸۳۵۴۳۱۵
۰۹۳۶۱۱۸۴۸۷۶
املاک
مهندس
پورجعفری

فروش
مشارکت
تهاتر
زمین ۵۰۰۰ متر مربع
سند پلمب
دارای کاربری
صنعتی تجاری گردشگری کشاورزی بوم گردی توریسم مرغداری دامداری مزرعه ارزدیجیتال

در زیباترین بندر آزاد و ساحلی کشور
بندرانزلی
🇮🇷🏳🇧🇪

۰۹۱۹۸۳۵۴۳۱۵
۰۹۱۱۳۸۳۴۸۷۶

The post فروش زمین صنعتی بندرانزلی ۱۰ میلیارد تومان ۵۰۰۰متر appeared first on جیکو.

منبع